2018 m. liepos mėn. UAB „Putokšnis“ pradėjo įgyvendinti projektą „Naujų ekologiškų gaminių diegimas PET pramonės įmonėje“, projekto Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0018. Projektas įgyvendinamas pagal  Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Eco-inovacijos LT+“. Projekto  biudžeto  suma 2.854.000 Eur.  Projekto  vykdytojui  projektui   įgyvendinti skirta 900.000 Eur finansavimo lėšų  tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatyto ilgalaikio tikslo – pramonės vystymąsi grįsti naujausių, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančių technologijų diegimu, didinti ne tik ekonominį, bet ir ekologinį įmonių efektyvumą, taupiau naudoti išteklius ir mažinti neigiamą poveikį  aplinkai. Bendrovė  įsigys  inovatyvią  įrangą,  kurios  dėka   bus  sustiprintas  įmonės konkurencingumas tarptautiniu mastu, sudarytos sąlygos nuolatiniam įmonės produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo.