MENIU
lten

Ekoinovacinių sprendimų diegimas

UAB „Putokšnis“ įgyvendina iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Ekoinovacinių sprendimų diegimas“, kurio metu bus vykdomas 3 naujų skirtingų gaminių ekologinis projektavimas.  
Projekto tikslas – didinti ekoinovacinių sprendimų diegimą bei tvarių gaminių skaičių įmonėje, taip reikšmingai prisidedant prie PET žaliavos sunaudojimo mažinimo, efektyvesnio antrinių žaliavų panaudojimo bei pakuočių kiekio mažinimo.  
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 61 000 Eur. 
Iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama 30 000 Eur. 

Projekto vykdymo pradžia – 2024-02-22
Projekto vykdymo pabaiga – 2026-02-28 

Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Putokšnis“ įgyvendinimas

2020 m. gruodžio 22 d. UAB „Putokšnis“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0006 „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Putokšnis“ įgyvendinimas“ sutartį pagal kurią iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 1 476 930,70 Eur paramos.
UAB „Putokšnis“ tikslas – darnusis augimas ir beatliekinė gamyba, todėl įmonė projekto metu planuoja investuoti į technologines ekoinovacijas, kurių diegimas įmonėje prisidėtų prie gamtos išteklių tausojimo, žaliavų sąnaudų ir susidarančių atliekų mažinimo. Projektu siekiama įmonės gamybos procese susidarančias atliekas sunaudoti naujų produktų gamybai.
Siekiant kokybiškai įvertinti planuojamų diegti ekoinovacijų aplinkosauginį efektą bei šių investicijų atitikimą priemonės ECO-INOVACIJOS LT+ nustatytiems tikslams, buvo atlikta būvio ciklo analizė pagal tarptautinio standarto ISO 14040:2007 „Aplinkos vadyba. Būvio ciklo įvertinimas. Principai ir sandara“ rekomendacijas.
Projekte numatomos investicijos sudarys sąlygas ne tik sėkmingai vykdyti savo veiklą, bet ir reikšmingai prisidės mažinant neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.
Projekto tikslas – investuoti į technologines ekoinovacijas ir pradėti gaminti naujus produktus.
Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 4 219 802,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 1 476 930,70 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2020-12-22
Projekto vykdymo pabaiga – 2023-08-31

PET ruošinių ekologinis projektavimas

2020 m. birželio 3 d. UAB „Putokšnis“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-04-0002 „PET ruošinių ekologinis projektavimas“ sutartį pagal kurią projekto įgyvendinimui skirta 18 228,00 Eur paramos.
Projekto tikslas – diegti netechnologines ekoinovacijas. Siekdama užtikrinti įmonės konkurencingumą rinkoje, UAB „Putokšnis“ nuolat tobulina PET ruošinius, skatina ekologiškų procesų pramonės įmonėse diegimą ir tuo pačiu didina gamybos efektyvumą.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti ekologinio projektavimo veiklą, kurios metu pagal numatytą techninę specifikaciją bus projektuojami nauji PET ruošiniai. Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus sukurti nauji gaminiai (PET ruošiniai), kurių gamybai bus sunaudojama ženkliai mažiau žaliavų bei energijos resursų.
Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  37 200,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 18 228,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2020-06-03
Projekto vykdymo pabaiga – 2022-05-28

Skaitmeninimo technologijų ir sprendimų diegimas PET pramonės įmonėje

UAB „Putokšnis“ nuo 2018 m. birželio 27 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Skaitmeninimo technologijų ir sprendimų diegimas PET pramonės įmonėje“, kurio metu planuoja įsigyti skaitmenines technologijas (automatizuotą technologinę įrangą, šiuo metu veikiančios įrangos skaitmenizavimo bei gamybos apskaitos ir valdymo IT sprendimus) pagal atlikto technologinio audito išvadas bei rekomendacijas.
Projekte numatytos investicijos leis UAB „Putokšnis“ padidinti gamybos pajėgumus, efektyviau panaudoti turimus resursus, užtikrinti produkcijos kokybę ir gaminti geriau rinkos poreikius atitinkančius gaminius, tokiu būdu sudarant sąlygas didinti įmonės konkurencingumą bei darbo našumą.
Projekto tikslas – skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus ir sudaryti sąlygas darbo našumo augimui.
Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3 795 239,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 1 334 333,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2018-06-27
Projekto vykdymo pabaiga – 2022-08-20

UAB „Putokšnis“ eksporto didinimas prioritetinėse eksporto rinkose

2019 m. liepos 11 d. UAB „Putokšnis“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0014 „UAB „Putokšnis“ eksporto didinimas prioritetinėse eksporto rinkose“ sutartį pagal kurią projekto įgyvendinimui skirta 26 827,00 Eur paramos.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.
Projekto tikslas – naujų užsienio partnerių bei užsakovų paieška, dalyvaujant tarptautinėse parodose Vokietijoje ir JAV. Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos įmonės konkurencingumo augimui, eksporto plėtrai ir žinomumo užsienio rinkose didinimui.
Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  53 654,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 26 827,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2018-11-13
Projekto vykdymo pabaiga – 2021-05-21

UAB „Putokšnis“ naujų PET gaminių, sukurtų MTEPI veiklos rezultate, įdiegimas

2017 m. rugsėjo 8 d. UAB “Putokšnis” pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02-0033 „UAB „Putokšnis“ naujų PET gaminių, sukurtų MTEPI veiklos rezultate, įdiegimas“ sutartį pagal kurią projekto įgyvendinimui skirta 1 090 000,00 Eur paramos.
Projekto tikslas –  įsigyti modernią įrangą ir pradėti gaminti įmonėje vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultate sukurtus naujus PET ruošinius, tokiu būdu reikšmingai praplečiant gaminių asortimentą.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Regio Invest LT+“.
Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  3 127 838,30 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 1 090 000,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2017-09-08
Projekto vykdymo pabaiga – 2021-03-31

Švarios gamybos investicinis projektas PET pramonės įmonėje

2019 m. liepos 30 d. UAB „Putokšnis“ baigė įgyvendinti projektą „Švarios gamybos investicinis projektas PET pramonės įmonėje“, projekto kodas Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-01-0005, pagal 2016 m. gruodžio 17 d. pasirašytą finansavimo sutartį.
Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837„Eco-inovacijos LT+“.
Projekto tikslas – gaminti gaminius, pasižyminčius šiomis ekologinėmis savybėmis: mažesniu žaliavų ir energijos sunaudojimu, o taip pat antrinių žaliavų panaudojimu gamybos procese. Tikimasi, kad Projekto metu įsigyta įranga padės užtikrinti tęstinį aplinkos apsaugos efektą, padidinti įmonės efektyvumą ir darbo našumo rodiklius.
Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  2 574 185,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 845 000,00 Eur

Projekto pradžia: 2016-08-26
Projekto pabaiga: 2019-07-30