MENIU
lten

Pranešk

UAB „Putokšnis“ (toliau – Bendrovė) Pranešimų apie pažeidimus tvarka (toliau – Tvarka) siekiama palengvinti informacijos apie esamus ir galimus pažeidimus rinkimą, perdavimą ir tvarkymą bei suteikti pagalbą juos neutralizuojant ir šalinant, taip pat kelti darbuotojų pasitikėjimą, siūlant palaikymą ir konfidencialumo užtikrinimą, paskatinti darbuotojų ir Bendrovės klientų bei išorės partnerių sąmoningumą ir sudaryti jiems sąlygas išreikšti savo susirūpinimą dėl pastebėtų aplaidumo atvejų ir/ar galimų pažeidimų Bendrovės atstovams.

Pažeidimas – tai Bendrovėje galbūt rengiamas, daromas ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, susijęs su lyčių lygybe, tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija darbo aplinkoje, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Bendrove.

Pranešime informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi nurodyti kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan., sužinojimo apie pažeidimą datą, aplinkybes, jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Jei skundas yra neanoniminis, informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo taip pat turi nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą, kuriuo jis bus informuotas apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis.

    Informacija apie pažeidimą:

    Pažeidimo data:

    Sužinojimo apie pažeidimą data:

    Įkelkite susijusį dokumentą: